ข้อสอบออนไลน์ : ชุดความรู้ที่ 1

ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม

Examination

การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มความรุนแรง

น้ำตาลเป็นส่วนประกอบของอาหารที่หากบริโภคมากไปจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

Examination

หลักฐานเชิงประจักษ์ของโครงการเคลือบหลุมร่องฟันในประเทศไทย

การยึดอยู่และกลวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการผนึกหลุมและร่องฟันในประเทศไทย

Examination

ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์ และโรคคลองรากฟัน

การอักเสบของอวัยวะปริทันต์ เกิดการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟันจากการอักเสบ

Examination

การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7

ดำเนินการเก็บข้อมูลในปี2555 โดยสุ่มจังหวัดในพื้นที่ 4 ภาค ๆ ละ 2 จังหวัด รวม 16 จังหวัด

Examination

ความจำเป็นของ keratinized tissue รอบรากเทียม

หรือ keratinized gingiva มักใช้กันสับสนกับคำว่า attached gingiva ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน

Examination

การรบกวนการเจริญเติบโตของฟันในส่วนที่เกี่ยวกับรูปร่างของฟัน

Developmental Disturbances in Shape of Teeth

Examination

วัสดุบูรณะกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดดัดแปลงด้วยเรซิน

ที่มีไบโอแอคทีฟกลาสเป็นส่วนประกอบ (Resin-modified glass ionomer restorative material containing bioactive glass)

Examination

เรซินคอมโพสิตชนิดไหลแผ่ได้ที่ยึดได้ด้วยตัวเอง

Self-adhering flowable resin composite

Examination

คุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรม

เครื่องมือก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของเลือดและน้ำลาย อาจทำให้เกิดการแพร่จายของเชื้อโรคระหว่างทันตบุคลากรและผู้ป่วยได้

Examination

Surface Electromyographic Studies

The understanding of masticatory muscle function and its relationship with craniofacial morphology.

Examination

ทันตอุปกรณ์รักษานอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

Oral Appliance เป็นเครื่องมือใช้รักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ในผู้ใหญ่

Examination

การทำหน้าที่ในระบบบดเคี้ยว

สามารถแบ่งออกได้เป็น ทำงานในหน้าที่ (Functional activity) และ ทำงานนอกหน้าที่ (Parafunctional activity)