ข้อสอบออนไลน์ : ชุดความรู้ที่ 2

จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

Examination

การเปิดคลินิกทันตกรรมเอกชน

ผู้ต้องการเปิดคลินิกทันตกรรมเอกชนไม่จำเป็นต้องเป็นทันตแพทย์ ในเขตกรุงเทพมหานครยื่นขอรับอนุญาตประกอบกิจการ

Examination

ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538

เป็นข้อบังคับความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมซึ่งเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา