ข้อสอบออนไลน์ : ชุดความรู้ที่ 3

ความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณสุข

Examination

สุขภาพช่องปากและอายุคาดเฉลี่ยแบบมีสุขภาพดี

เป้าหมายด้านสุขภาพไทยคือ คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยแบบมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy; HALE) 72 ปีใน 20 ปีข้างหน้า

Examination

ระบบบริการสุขภาพช่องปาก: สวัสดิการภาครัฐ

ระบบบริการสุขภาพช่องปากมีหลักการพื้นฐาน 4 ประการ