ข้อสอบออนไลน์ : ชุดความรู้ที่ 4

ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม

Examination

นิติทันตวิทยา Forensic Odontology

การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในช่วงเหตุการณ์สึนามิที่เกิดในประเทศไทย

Examination

ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยา

(Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw; MRONJ)

Examination

SURGERY

ชายอายุ 30 ปี มาด้วยปัญหาฟันโยกและเจ็บเวลาเคี้ยวอาหารมาประมาณ 1 เดือน

Examination

ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ

สารซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์เป็นฟลูออไรด์เฉพาะที่ที่ใช้มากขึ้นในหลายประเทศ แต่ในประเทศไทย

Examination

Multidisciplinary approach to Periodontic-Prosthodontic...

ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยหลายราย มักจะมีปัญหาภายในช่องปากมากกว่าหนึ่งเรื่อง

Examination

ฝีปริทันต์ (Periodontal abscess)

เป็นสภาวะของอวัยวะปริทันต์ที่ถูกทำลายอย่างรวดเร็วซึ่งมักจะนำให้ผู้ป่วยมารับการรักษาในขณะที่เรายังสามารถเห็นการเกิดโรคอย่างชัดเจน

Examination

Diagnosis and treatment of Peri-implant diseases

การประเมิน การรักษา (treatment evaluation) อยู่ตลอดเวลา เพื่อความคงอยู่ การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Examination

การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนในงานด้านปริทันตวิทยาและทันตกรรมรากเทียม

เป็นการกล่าวรวมๆ ถึง งานทั้งหมดที่ทำบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งอาจแบ่งชนิดของงานเป็น 2 ประเภท

Examination

อัลจิเนต: วัสดุพิมพ์ปากชนิดไฮโดรคอลลอยด์ชนิดปฏิกิริยาไม่คืนกลับ

(Alginate: irreversible hydrocolloid impression materials)

Examination

การหยั่งร่องเหงือก (periodontal probing)

เป็นขั้นตอนหนึ่งในการตรวจสภาวะปริทันต์ทางคลินิก ทำโดยใช้เครื่องมือตรวจปริทันต์ (periodontal probe)

Examination

การซ่อมแซมครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนด้วยเรซินคอมโพสิต

Repair of porcelain fused to metal crown with resin composite

Examination

การแพ้ยากลุ่ม Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

ซึ่งเป็นยาระงับปวดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งการระงับอาการปวดจากฟัน